Організаційний положення медичної установи

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

Heals sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin jest Regulaminem Organizacyjnym podmiotu leczniczego Heals sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000780941, NIP 5272889763, REGON: 383063446, kapitał zakładowy 5.000 zł, będącej zarejestrowanym Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą o numerze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 000000224739 (dalej „Podmiot Leczniczy”).

 2. 2. Podmiot Leczniczy działa na podstawie a) przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty; b) Wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą; c) Niniejszego Regulaminu; d) Umowy Spółki. 3. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym mają takie samo znaczenie, jakie przypisano im w Regulaminie świadczenia usług telemedycznych

§ 2

Cele i zadania

 1. Celem Podmiotu Leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej.

 2. Do zadań Podmiotu Leczniczego należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w sposób wskazany w ust. 1 powyżej jak również prowadzenie badań naukowych, promocja zdrowia, edukacja pacjentów.

§ 3

Struktura organizacyjna, organizacja i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych, warunki współdziałania tych jednostek oraz sposób kierowania jednostkami organizacyjnymi

 1. Struktura organizacyjna Podmiotu Leczniczego jest jednolita. W strukturze tej nie wyodrębniono oddzielnych jednostek i komórek organizacyjnych.

 2. W strukturze Podmiotu Leczniczego funkcjonują następujące stanowiska:

  a) Kierownictwo w postaci zarządu spółki,

  b) Lekarze.

 3. Do kompetencji i zadań kierownictwa należy w szczególności:

  a) prowadzenie spraw Podmiotu Leczniczego;

  b) reprezentowanie Podmiotu Leczniczego na zewnątrz;

  c) tworzenie regulaminów i innych aktów wewnętrznych;

  d) podejmowanie wszystkich decyzji dotyczących działalności Podmiotu Leczniczego, stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz umowy spółki.

 4. Do kompetencji i zadań lekarzy należy udzielanie świadczeń zdrowotnych, edukacja Pacjentów, promocja zdrowia.

 5. Lekarze podlegają w zakresie organizacyjnym kierownictwu.

 6. Kierownictwo oraz lekarze współdziałają ze sobą w celu zapewnienia należytego funkcjonowania Podmiotu Leczniczego oraz prawidłowości realizowanych świadczeń zdrowotnych.

§ 4

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 1. Działalność Podmiotu Leczniczego polega na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

 2. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Podmiot Leczniczy obejmuje:

  a) ambulatoryjną specjalistyczną opiekę zdrowotną w zakresie chorób wewnętrznych (telemedycyna), alergologii (telemedycyna), dermatologii (telemedycyna), diabetologii (telemedycyna), endokrynologii (telemedycyna), ginekologii (telemedycyna), kardiologii (telemedycyna), neurologii (telemedycyna), ortopedii (telemedycyna), otorynolaryngologii (telemedycyna), pediatrii (telemedycyna), pulmonologii (telemedycyna), seksuologii (telemedycyna), urologii (telemedycyna) i psychiatrii (telemedycyna),

  b) badania lekarskie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,

  c) udzielanie porad lekarskich oraz wydawanie opinii lekarskich za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,

  d) udzielanie porad dietetycznych i psychologicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,

  e) promocję zdrowia.

§ 5

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych, które udzielane są przed Podmiot Leczniczy wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń.

§ 6

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności zgodnie z Regulaminem świadczenia usług telemedycznych poprzez Portal (serwis teledok.pl lub aplikacja mobilna).

 2. Na proces udzielania świadczeń zdrowotnych składa się:

  f) rejestracja Konta przez Użytkownika,

  g) wskazanie dolegliwości przez Pacjenta w Portalu,

  h) wypełnienie przez Pacjenta odpowiedniego dla danej dolegliwości formularza (wniosku o e-konsultację), zawierającego w szczególności informacje o ogólnym stanie zdrowia pacjenta, dotychczasowym leczeniu, przyjmowanych lekach itp.,

  i) dokonanie płatności za Usługę,

  j) weryfikacja formularza (wniosku o e-konsultację) i zawartych w nim danych przez lekarza,

  k) w zależności od charakteru zamówionej Usługi udzielnie przez lekarza porady medycznej, wydanie zalecenia, zinterpretowanie wyników badań, wystawienie skierowania lub e-recepty lub wystawienie innych dokumentów i podjęcie innych czynności stosownie do okoliczności oraz charakteru Usługi.

§ 7

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne

 1. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie.

 2. Wysokość aktualnie obowiązujących opłat dla danej Usługi podana jest w Portalu.

§ 8

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

Podmiot Leczniczy współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z poszanowaniem praw Pacjenta.

§ 9

Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

 1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna udostępniania jest również innym podmiotom, jeżeli obowiązek jej udostępnienia wynika z przepisów prawa.

 2. Opłata za:

  a) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – wynosi 0,002,

  b) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – wynosi 0,00007,

  c) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych

  – wynosi 0,0004 – przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

 2. Regulamin obowiązuje od dnia 3 maja 2022.r