Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Heals sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron oraz zasady korzystania z Usług realizowanych przez Świadczeniodawcę za pośrednictwem portalu internetowego teledok.pl (Zakład Healmee) oraz aplikacji mobilnej.
 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Regulamin – niniejszy Regulamin;

Świadczeniodawca – Heals sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000780941, NIP 5272889763, REGON: 383063446, kapitał zakładowy 5.000 zł, będąca zarejestrowanym Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą o numerze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 000000224739;

Użytkownik – osoba, odwiedzająca stronę internetową  teledok.pl (Zakład Healmee) lub która dokonała rejestracji Konta w Portalu;

Pacjent – Użytkownik zwracający się o świadczenie Usług lub korzystający z Usług;

Usługa – ambulatoryjne świadczenie zdrowotne udzielane przez Świadczeniodawcę Pacjentowi za pośrednictwem Portalu;

Portal – aplikacja dostępna pod adresem internetowym teledok.pl (Zakład Healmee) lub w formie aplikacji mobilnej, przy pomocy których Świadczeniodawca świadczy Usługi na rzecz Pacjentów;

Konto – indywidualny profil Pacjenta utworzony w Portalu.

 1. Regulamin jest nieodpłatnie dostępny w Portalu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 2. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione mu w sposób opisany powyżej, z zastrzeżeniem dokonywania przez Świadczeniodawcę w trakcie trwania umowy o świadczenie Usług zmian w Regulaminie lub wprowadzenia nowego Regulaminu.
 3. Świadczeniodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 4. Rejestracja Konta oraz korzystanie z Usług wymaga akceptacji Regulaminu i jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 6. Rejestracja Konta Klienta jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że:
 7. jest pełnoletni oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 8. w przypadku, gdy Użytkownikiem jest osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie składa jej przedstawiciel ustawowy,
 9. dane podane przez Użytkownika dotyczą Użytkownika, a poprzez ich podanie nie dochodzi do naruszenia praw osób trzecich.

 1. Rejestracja Konta przez osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych oraz świadczenie Usług na jej rzecz wymaga zgody jej przedstawiciela ustawowego wyrażonej za pośrednictwem Portalu.
 2. Korzystanie z Portalu oraz Usług wymaga urządzenia z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową lub urządzenia mobilnego z systemem Android lub iOS, przy czym Portal może nie działać lub nie działać poprawnie na starszych wersjach przeglądarek lub systemów operacyjnych, wobec czego zaleca korzystanie z ich najnowszych wersji.
 3. Podstawą prawną wprowadzenia Regulaminu jest art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług

 1. Świadczeniodawca świadczy na rzecz Pacjenta Usługi za pośrednictwem Portalu.
 2. W celu uzyskania możliwości korzystania z Usług konieczne jest utworzenie Konta w Portalu oraz podanie danych i informacji wskazanych w formularzu rejestracji oraz wyrażenie zgód i oświadczeń wymaganych w procesie rejestracji. W toku rejestracji Konta należy podać następujące dane:
  • imię,
  • nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • PESEL lub numer paszportu (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL)
  • adres do korespondencji,
  • numer telefonu,
  • adres poczty elektronicznej (e-mail),
  • hasło do Konta.
 3. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi dochodzi w chwili utworzenia Konta, a realizacja Usługi następuje po jej opłaceniu przez Użytkownika.
 4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 5. Użytkownik uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz samodzielnie ustanowionego hasła.

 1. Użytkownik zobowiązany jest aktualizować dane podane w Portalu niezwłocznie po ich zmianie.
 2. Odpowiedzialność wynikająca z podania niepoprawnych lub nieprawdziwych danych lub braku ich aktualizacji spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.
 3. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania skrzynki e-mail podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.

 1. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy dane dostępowe do Konta oraz nie ujawniać ich osobom trzecim. W przypadku, gdy Użytkownik umożliwi taki dostęp osobom trzecim, nawet nieumyślnie, będzie odpowiedzialny za wszelkie niewłaściwe wykorzystanie Konta lub za niewłaściwe wykorzystanie swoich danych dostępowych.
 2. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Świadczeniodawcę o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa swojego Konta, w szczególności ujawnienia osobie trzeciej danych dostępowych lub skorzystania z tego Konta przez osoby trzecie.
 3. Świadczeniodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

 1. Użytkownik ma prawo w każdym momencie wnioskować o usunięcie swojego Konta Użytkownika w formie dokumentowej na adres e-mail Świadczeniodawcy.
 2. Świadczeniodawca może odmówić świadczenia Usługi w przypadku podejrzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa odnośnie danego Konta.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Portal może nie być dostępny w sposób ciągły. W szczególności możliwe są przerwy w działaniu Portalu i jego czasowa niedostępność w celu przeprowadzania prac konserwacyjnych i serwisowych.
 4. Usługodawca nie rejestruje ani nie archiwizuje utworzonego przez Użytkownika hasła dostępu do Konta.
 5. W rozsądnym czasie po zawarciu umowy Świadczeniodawca przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy za pośrednictwem poczty e-mail.

 

§ 3. Warunki i organizacja świadczenia Usług

 1. Aktualna oferta Usług realizowanych przez Świadczeniodawcę dostępna jest w Portalu.
 2. Usługi świadczone są odpłatnie zgodnie z cenami podanymi w Portalu.
 3. Pacjent zobowiązany jest podać Świadczeniodawcy wszelkie informacje i okoliczności, jakie mogą mieć znaczenie dla świadczonej Usługi, w szczególności informacje wskazane we właściwym dla danej Usługi formularzu, jak również kopie dokumentacji medycznej i wyniki badań, które mogą być konieczne lub pomocne dla realizacji danej Usługi. W przypadku odmowy podania tych informacji i dokumentów Świadczeniodawca może odmówić świadczenia Usługi.
 4. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku podania informacji niezgodnych z prawdą lub zatajenia informacji, o których mowa w ustępie poprzedzającym.
 5. Poprzez podanie danych zdrowotnych Pacjent potwierdza zgodność tych danych ze stanem faktycznym oraz jest świadomy konsekwencji, jakie mogą wyniknąć w przypadku podania nieprawdziwych lub niekompletnych danych.
 6. Proces zamawiania i świadczenia Usługi obejmuje w szczególności następujące etapy:
  • wskazanie dolegliwości przez Pacjenta,
  • wypełnienie przez Pacjenta odpowiedniego dla danej dolegliwości formularza (wniosku o e-konsultację), zawierającego w szczególności informacje o ogólnym stanie zdrowia pacjenta, dotychczasowym leczeniu, przyjmowanych lekach itp.,
  • dokonanie płatności za Usługę,
  • weryfikacja formularza (wniosku o e-konsultację) i zawartych w nim danych przez lekarza,
  • w zależności od charakteru zamówionej Usługi udzielenie przez lekarza porady medycznej, wydanie zalecenia, zinterpretowanie wyników badań, wystawienie skierowania lub e-recepty lub wystawienie innych dokumentów i podjęcie innych czynności stosownie do okoliczności oraz charakteru Usługi.
 7. W ramach wykonywania Usługi lekarz może zalecić odbycie przez Pacjenta wizyty stacjonarnej, wezwanie pogotowia lub uzyskanie pomocy medycznej w innym podmiocie leczniczym lub innej instytucji.

 1. Jeżeli stan Pacjenta ulegnie gwałtownemu pogorszeniu, Pacjent powinien niezwłocznie wezwać pomoc  lub udać się do placówki służby zdrowia.
 2. Czas oczekiwania na konsultację z lekarzem wynosi standardowo około 1 godziny, w trackie standardowych godzin pracy lekarzy, od godziny 8:00 rano do godziny 22:00 .
 3. Lekarze są zobowiązani do przepisywanie leków tylko w sytuacji, kiedy leży to w interesie pacjentów. W innych przypadkach lekarz jest zobowiązany odmówić zapisania leku, nawet jeśli pacjent wyraźnie wskazuje, że jest mu on niezbędny. Kluczowa jest tutaj ocena lekarza, jaka następuje po przeprowadzeniu e-konsultacji medycznej.
 4. W uzasadnionych przypadkach lekarz zaproponuje leczenie alternatywne, jakie uzna za najbardziej odpowiednie.
 5. Lekarz podejmuje decyzję o zapisaniu leku czy e-zwolnienia po wykonaniu konsultacji lekarskiej. Jej wykonanie uniemożliwia otrzymanie zwrotu środków wpłaconych przez pacjenta.
 6. W przypadku, kiedy lekarz musi porozmawiać z pacjentem, podejmie dwie próby kontaktu telefonicznego. W tym celu pacjent jest proszony o pozostanie pod telefonem do momentu, kiedy zadzwoni do niego lekarz. Taki kontakt standardowo następuje w ciągu godziny od wysłania wniosku, w godzinach 8:00-22:00. W uzasadnionych przypadkach kontakt z lekarzem może się wydłużyć. Kiedy brak kontaktu z pacjentem uniemożliwia wykonanie e-konsultacji, jest ona zamykana, a pacjentowi nie przysługuje zwrot środków.
 7. Lekarz może odmówić zaordynowania leku psychotropowego, narkotycznego lub hormony wzrostu, jeśli uzna, że jego stosowanie nie jest wskazane lub jest niebezpieczne. W takiej sytuacji lekarz udziela porady i pacjentowi nie przysługuje zwrot środków.
 8. Zwrot środków za wykonaną usługę jest możliwy tylko w sytuacji, kiedy w wyniku błędu systemu lekarz nie wykona konsultacji lekarskiej. W sytuacji, kiedy lekarz wykonał konsultację i uznał, że nie wystawi recepty i/lub e-zwolnienia, zwrot środków nie jest możliwy.

 

§ 4. Prawa i obowiązki Świadczeniodawcy i Użytkownika

 1. Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo do:
  • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne,
  • wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
  • odmowy świadczenia Usług jeżeli Użytkownik narusza Regulamin,
  • dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Konta poprzez zmianę Regulaminu.
 2. Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkownika oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Kontem w każdym czasie, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 3. W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu Konta, uniemożliwiających korzystanie z określonych Usług, funkcjonalności lub ustawień, Świadczeniodawca podejmie wszelkie niezwłocznie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia.
 4. Świadczeniodawca w ramach Konta podejmuje działania zmierzające do ochrony danych Użytkowników, w tym danych osobowych i wrażliwych.
 5. Użytkownik korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:
  • podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,
  • publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, nieobyczajnych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  • wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
  • kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych w Koncie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
  • podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Konta oraz korzystania z Konta w sposób uciążliwy dla Świadczeniodawcy lub innych Użytkowników,
  • wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, umową o świadczenie Usług, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Świadczeniodawcy.
 6. Użytkownik zobowiązany są do niezwłocznego zawiadamiania Świadczeniodawcy o znanych mu przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Konta. Świadczeniodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.
 7. Niezależnie od postanowień ust. 5 powyżej, Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów Użytkownika zawierających treści niezgodne z Regulaminem, w tym treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Świadczeniodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.

 

§ 5. Odpowiedzialność

 1. Świadczeniodawca oraz Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.
 2. Świadczeniodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych wykorzystywanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Konta i uniemożliwił dostęp do takich danych lub informacji, nie ponosi względem niego odpowiedzialności za powstałą szkodę.
 3. Świadczeniodawca nie ponosi wobec Użytkownika naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia mu Usług, w tym na skutek usunięcia Konta.
 4. Świadczeniodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  • treści udostępniane przez Użytkownika w wyniku korzystania z Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  • utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Świadczeniodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika,
  • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
  • nieprzestrzeganie przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

 

§ 6. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Świadczeniodawca.

 1. Reklamacje z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail Świadczeniodawcy info@heals.pl lub listem poleconym na adres Świadczeniodawcy Zakład Leczniczy Healmee Piotra Skargi 23/29 06-100 Pułtusk.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • datę reklamacji,
  • imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz numer telefonu, adres e-mail i adres korespondencyjny Pacjenta,
  • uzasadnienie możliwie precyzyjnie opisujące stan faktyczny,
  • podpis Pacjenta w przypadku reklamacji wnoszonych drogą pocztową.
 3. Reklamacje będą rozpoznawane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej doręczenia Świadczeniodawcy, a w przypadku reklamacji dotkniętej brakami, od jej uzupełnienia.
 4. Reklamacje niezawierające powyższych danych i nie uzupełnione nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.
 5. O sposobie załatwienia reklamacji Pacjent zostanie powiadomiony na adres email lub korespondencyjny.
 6. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

 

§ 7. Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta.
 3. Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Świadczeniodawcy: Zakład Leczniczy Healmee Piotra Skargi 23/29 06-100 Pułtusk lub mailowo na adres: info@heals.pl
 4. Świadczeniodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto Użytkownika, w następujących przypadkach:
  • naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  • powzięcia przez Świadczeniodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Świadczeniodawcy,
  • umieszczania w Koncie przez Użytkownika treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Świadczeniodawcy,
  • wykorzystywania przez Użytkownika Usług niezgodnie ze ich przeznaczeniem,
  • usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia Konta.
 5. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Świadczeniodawca poinformuje Użytkownika (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia rozwiązania.
 6. Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Świadczeniodawcę, wynikającym z naruszenia Regulaminu.

 

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Świadczeniodawca, tj. Heals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sandora Petöfiego 8/10, 01-917 Warszawa.
 2. Świadczeniodawca przetwarza dane osobowe takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer paszportu, adres zamieszkania/zameldowania/ korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz dane dotyczące zdrowia, co uzasadnione jest świadczeniem usług w zakresie ochrony zdrowia.
 3. Podanie danych osobowych przy rejestracji Konta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rejestracji Konta i świadczenia Usług, a niepodanie tych danych skutkować będzie niemożliwością utworzenia Konta lub świadczenia Usług.
 4. Podanie danych osobowych w związku z korzystaniem z Usług oraz prowadzeniem dokumentacji medycznej przez Świadczeniodawcę jest obowiązkowe.
 5. Dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji Konta i jego obsługi, zamawiania, świadczenia Usług i realizacji umowy, w tym praw i roszczeń z nich wynikających, rozpatrywania reklamacji, ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, prowadzenia dokumentacji medycznej, a ponadto w celach marketingu produktów i usług Świadczeniodawcy.
 6. Dane osobowe mogą zostać udostępnianie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom, przy pomocy których realizowane będą cele przetwarzania danych takim jak lekarze, pielęgniarki, psychologowie, dietetycy realizujący Usługi na rzecz Użytkownika, operatorzy płatności i systemów ratalnych, dostawcy usług IT, doradcy prawni i konsultanci, operatorzy pocztowi oraz przewoźnicy.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
 8. Nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym sprzeciw może być wniesiony w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego lub ze względu na ważny i uzasadniony interes Świadczeniodawcy lub interes publiczny, oraz prawo do otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i ich przesłania innemu administratorowi danych.
 10. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres posiadania Konta oraz korzystania Usług, a także przez okres przedawnienia roszczeń mogących wynikać z tego tytułu, przy czym dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej przechowywane będą przez okres określony w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i w tym okresie nie będzie mogło zostać zrealizowane żądanie usunięcia danych.
 11. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 12. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się ze Świadczeniodawcą pod adresem e-mail: info@heals.dvlpr.pl

 

§ 9. Subskrypcja newslettera

 1. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia Użytkownik podaje adres e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Świadczeniodawcy, z których Użytkownik w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje Konto lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.
 2. Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera mogą być udostępnione następującym podmiotom celem dystrybucji newslettera: agencja Interaktywna BV Sp. z o.o. – operator serwisu openmailing.pl, Brevo.com, FreshMail Danuta Fuksa – operator serwisu freshmail.pl, IMPLIX Sp. z o.o., operator serwisu getresponse.pl, The Rocket Science Group – operator serwisu mailchimp.com

 

§ 10. Dane przetwarzane automatycznie przez serwer pliki cookies, google analytics i google adwords

 1. Dane, o których mowa w niniejszym paragrafie nigdy nie są łączone z danymi osobowymi, o których mowa w § 8 Regulaminu, i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Nie pozwalają one na identyfikację danej osoby.
 2. System informatyczny, z którego korzysta Świadczeniodawca automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Użytkownik łącząc się z Portalem. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na Portal i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Portalu w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.
 3. Świadczeniodawca wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, w celu umożliwienia Portalowi rozpoznania Użytkownika i dostosowania Portalu do potrzeb Użytkownika.
 4. Pliki cookie wykorzystywane są do:
 5. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut, po czym cookie jest kasowane)
 6. zapamiętania zawartości koszyka (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane)
 7. zapamiętania preferencji wyświetlania Portalu (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane)
 8. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Portalu.

 1. Google wykorzystuje technologię „cookies w celu umożliwienia przeanalizowania przez Portal źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego (google analytics) jak również w celu oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej przez Portal z wykorzystaniem sieci (google adwords).
 2. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
 3. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, w tym pochodzących od Google (analytics, adwords) może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić dostępne są w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Portal może nie działać poprawnie.
 5. Jeżeli Użytkownik zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Portalu chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu publikowane są w Portalu. Dalsze korzystanie z Portalu wymaga akceptacji Regulaminu.
 2. Użytkownikowi, który nie akceptuje nowego Regulaminu albo wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory rozpatrywane będą przez sądy polskie.
 4. Użytkownik może kontaktować się ze Świadczeniodawcą we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem z Konta: pisemnie na adres Świadczeniodawcy Zakład Leczniczy Healmee Piotra Skargi 23/29 06-100 Pułtusk lub mailowo na adres: info@heals.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 506 241 342.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 12.06.2024